Behandlingsforsikring

Forsikringen har ingen egenandel, vi bestiller time hos spesialist og gir dere tilgang til en sykepleier som kan bistå med tolkning av epikriser. Forsikringen kan tegnes for ansatte mellom 16 og 64 år, og den opphører når forsikrede fyller 67 år. Vi tilbyr standard- eller superdekning.

Reiseforsikring

Tilgjengelige dekninger på helårsreiseforsikring Tjenestereiser Ferie og fritid kun for ansatt Ferie og fritid for familie Velg mellom 45 og 60 dagers dekning

Gruppelivsforsikring

Forsikringen er valgfri for deg som arbeidsgiver, men er et godt supplement til den lovpålagte yrkesskadeforsirkringen, og kan bidra til økt trygghet for dine ansatte og deres familier dersom noe skulle skje. Nemi sin gruppelivsforsikring kan utvides til å omfatte uføredekning, forsørgertillegg, ektefelletillegg og barnetillegg. Forsikringen opphører ved fylte 67 år. Gruppelivsforsikringen kan samordnes med […]

Kollektiv ulykkesforsikring

Forsikringen kan tegnes på alle ansatte, eller for en definert gruppe ansatte, og du kan velge om den skal gjelde på fritiden, i arbeidstiden eller begge deler. Kollektiv ulykke opphører ved fylte 70 år.

Yrkesskadeforsikring

En ulykke inntreffer oftere i fritiden enn i arbeidstiden, derfor inneholder vår Yrkesskadeforsikring valgfrie dekninger som utvidet yrkesskadeforsikring og fritidsulykke. Dette gir den ansatte og familien en ekstra trygghet hvis ulykken skulle inntreffe utenfor arbeidstid- og sted. Tilleggsdekningene opphører når den ansatte fyller 67 år. Den lovpålagte forsikringen har ingen opphørsalder. Det beregnes ikke arbeidsgiveravgift […]