Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring sørger for at dine ansatte er forsikret ved tilfeller av medisinsk invaliditet, varig ervervsmessig uførhet og død. Nemi sin Yrkesskadeforsikring omfatter den lovpålagt yrkesskadeforsikringen som dekker dine ansatte når de er i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden.

Yrkesskadeforsikring

En ulykke inntreffer oftere i fritiden enn i arbeidstiden, derfor inneholder vår Yrkesskadeforsikring valgfrie dekninger som utvidet yrkesskadeforsikring og fritidsulykke. Dette gir den ansatte og familien en ekstra trygghet hvis ulykken skulle inntreffe utenfor arbeidstid- og sted. Tilleggsdekningene opphører når den ansatte fyller 67 år.

Den lovpålagte forsikringen har ingen opphørsalder. Det beregnes ikke arbeidsgiveravgift på kostnadene for lovbestemt yrkesskadeforsikring, og premien er fradragsberettiget. Erstatning under yrkesskadeforsikringen er standarisert og fremgår i Forskrift om standarisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring.

Hvem skal forsikres?

Yrkesskadeforsikring er en lovpålagt forsikring og du som arbeidsgiver plikter å forsikre alle dine ansatte. Dette omfatter også personer på arbeidsmarkedstiltak, utplasserte skoleelever og de som bistår med ulønnet arbeid for bedriften. Selvstendig næringsdrivende som tar ut lønn som vanlig (med skatt/arbeidsgiveravgift osv) skal også forsikres.

De som er unntatt fra loven er du som er din egen arbeidsgiver (selvstendig næringsdrivende som skriver regning gjennom sitt eget firma), de som bistår med ulønnet arbeid for privatpersoner eller private organisasjoner, de som utfører enkeltstående arbeidsoppdrag for private og de som arbeider mindre enn 10 timer pr uke for private.

Kontakt oss og vi hjelper deg med å finne riktig dekningsnivå for din bedrift.

Den lovpålagte yrkesskadeforsikringen omfatter

 • Påførte og framtidige utgifter og tapt inntekt
 • Tap av framtidig inntekt
 • Erstatning ved varig medisinsk invaliditet fra 15 %
 • Erstatning ved varig ervervsmessig arbeidsuførhet
 • Utbetaling til etterlatte ved dødsfall

Utvidet yrkesskadeforsikring kan omfatte

 • Dekning på reise til/fra arbeid
 • Medisinsk invaliditet under 15%
 • Utvidet medisinsk invaliditet med inntil 40 G

Fritidsulykke kan omfatte

 • Påførte og framtidige utgifter og tapt inntekt
 • Tap av framtidig inntekt
 • Erstatning ved varig medisinsk invaliditet.
 • Erstatning ved varig ervervsmessig uførhet
 • Utbetaling til etterlatte ved dødsfall

Dokumenter

Forsikringen dekker