Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring, en ekstra trygghet for dine ansatte og deres familier.

Gruppelivsforsikringen gir en engangserstatning ved død, uansett dødsårsak, og den gjelder både i arbeidstiden og på fritiden, ved ulykke og sykdom. Den kan tegnes for alle ansatte, eller definerte grupper av ansatte og forsikringssummen kan du velge selv.

Gruppelivsforsikring

Forsikringen er valgfri for deg som arbeidsgiver, men er et godt supplement til den lovpålagte yrkesskadeforsirkringen, og kan bidra til økt trygghet for dine ansatte og deres familier dersom noe skulle skje. Nemi sin gruppelivsforsikring kan utvides til å omfatte uføredekning, forsørgertillegg, ektefelletillegg og barnetillegg. Forsikringen opphører ved fylte 67 år. Gruppelivsforsikringen kan samordnes med erstatning fra yrkesskade og fritidsulykke.

Ta kontakt med din forsikringsrådgiver som vil bistå deg til å velge riktig forsikringsdekning for din bedrift og dine ansatte.

Dokumenter

Gruppelivsforsikringen kan omfatte: Inkludert Valgfri
Hovedforsikring
Erstatning som utbetales dersom den forsikrede dør i forsikringstiden, uavhengig dødsårsak. Det er mulig å avtale forsikringssum med alderstrapp.
Forsørgertillegg
En erstatning som utbetales ved forsikredes død dersom forsikrede har ektefelle/registrert partner, samboer eller er enslig forsørger for barn under 21 år.
Ektefelletillegg
En erstatning som utbetales ved forsikredes død til ektefelle/registrert partner eller samboer
Barnetillegg
Barnetillegg utbetales ved forsikredes død for hvert av den forsikredes barn som er under 21 år den dagen forsikrede døde. Det kan velges mellom fast eller avtrappende forsikringssum
Ervervsmessig uførhet (Uførekapital)
Dersom forsikrede blir mer enn 50% varig ufør og har vært dette i minst to år, eller er minimum 50% ufør kontinuerlig for den tidsperiode som er fastsatt i forsikringsbeviset utbetales det erstatning. Forsikringen gjelder både i arbeidstid og fritid, og utbetales uansett om forsikringstilfellet skyldes sykdom eller ulykke. For forsikrede som er over 50 år gjelder alderstrapp, og dekningen opphører når forsikrede fyller 60 år. Alternativt kan det velges integrert uførekapital med reduksjon fra 25 års alder, hvor uførekapitalsummen står i et prosentmessig forhold til dødsrisikosummen. Denne dekningen opphører på forsikredes 63års dag.

Inkludert

Valgfri

Hovedforsikring
Erstatning som utbetales dersom den forsikrede dør i forsikringstiden, uavhengig dødsårsak. Det er mulig å avtale forsikringssum med alderstrapp.
Forsørgertillegg
En erstatning som utbetales ved forsikredes død dersom forsikrede har ektefelle/registrert partner, samboer eller er enslig forsørger for barn under 21 år.
Ektefelletillegg
En erstatning som utbetales ved forsikredes død til ektefelle/registrert partner eller samboer
Barnetillegg
Barnetillegg utbetales ved forsikredes død for hvert av den forsikredes barn som er under 21 år den dagen forsikrede døde. Det kan velges mellom fast eller avtrappende forsikringssum
Ervervsmessig uførhet (Uførekapital)
Dersom forsikrede blir mer enn 50% varig ufør og har vært dette i minst to år, eller er minimum 50% ufør kontinuerlig for den tidsperiode som er fastsatt i forsikringsbeviset utbetales det erstatning. Forsikringen gjelder både i arbeidstid og fritid, og utbetales uansett om forsikringstilfellet skyldes sykdom eller ulykke. For forsikrede som er over 50 år gjelder alderstrapp, og dekningen opphører når forsikrede fyller 60 år. Alternativt kan det velges integrert uførekapital med reduksjon fra 25 års alder, hvor uførekapitalsummen står i et prosentmessig forhold til dødsrisikosummen. Denne dekningen opphører på forsikredes 63års dag.