Bygningsforsikring

Bygningsforsikring kan du blant annet kjøpe til boligbygning, næringsbygning, produksjonsbygning, lager og fritidsboliger. I tillegg til vår standard bygningsforsikring kan du utvide forsikringen med utvidet bygningsglass og husleietap.

Bygningsforsikring

Fordeler med bygningsforsikring:

  • Du kan velge mellom fullverdi- og førsterisikoforsikring.
  • Hvis du leier ut kan du forsikre husleietap som følge av dekningsmessig skade.

Dokumenter

Last ned filer her
Forsikringen dekker Standard Utvidelse
Brann og eksplosjon
Du får erstattet brannskade på bygning og hageanlegg.
Lynnedslag og elektrisk fenomen
Du får dekket skade på bygning og hageanlegg ved lynnedslag og elektrisk fenomen. Med elektrisk fenomen menes korslutning, lysbue, overslag og overspenning.
Vann og annen væske
Du får dekket vannskader på bygning når for eksempel vann pluselig trenger inn i kjelleren fra terrenget.
Snø
Du får dekket skader på bygning som oppstår ved snøtyngde, snøpress, eller ras fra- eller på tak.
Tyveri, ran og hærverk
Du får dekket skade på bolig som følge av innbrudd, tyveri og hærverk, som for eksempel ved innbrudd hvor vinduer har blitt knust.
Naturskade
Du får dekket skade på bygning som følge av naturskader, som for eksempel storm, flom og skred.
Investeringer og nyanskaffelser
Investeringer og nyanskaffelser i forsikringstiden erstattes med inntil 10 % av samlet forsikringssum for bygninger, begrenset oppad til kr 1 000 000,-.
Riving, rydding og fjerning av verdiløse rester
Erstattes med inntil 20 % av forsikringssummen for bygning på forsikringsstedet, begrenset oppad til kr 3 000 000,-.
Påbud fra offentlig myndighet
Du får dekket merutgifter til skadeutbedring av bygningen du har forsikret. Dette er dekket med inntil kr 3 000 000,- når merutgiftene skyldes påbud gitt med hjemmel i lov eller offentlig forskrift.
Ekstrautgifter på grunn av prisstigning
Du får dekket påløpte merutgifter på grunn av prisstigning etter skadedato, erstattes i samme forhold som skaden for øvrig og er begrenset til 10 % av erstatning for hver forsikret gjenstand.
Bygningsglass
Du får dekket bruddskade på bygningsglass mindre enn 10 kvm.
Huseieransvar
Forsikringen omfatter sikredes rettslige erstatningsansvar for skade som er voldt under utøvelse som eier av og som byggherre for rehabilitering og ombygging av den forsikrede eiendom innenfor opprinnelig byggevolum. Hvis ikke annet er avtalt, er forsikringssummen er begrenset til kr 10 000 00,- ved hvert skadetilfelle.
Utvidet bygningsglass
Du får dekket bruddskade på bygningsglass utover 10 kvm med forsikringssummen som er avtalt.
Husleietap
Du får dekket husleietap på grunn av skade på bygning. Husleietap erstattes i inntil 24 måneder, begrenset oppad til avtalt forsikringssum.

Standard

Utvidelse

Brann og eksplosjon
Du får erstattet brannskade på bygning og hageanlegg.
Lynnedslag og elektrisk fenomen
Du får dekket skade på bygning og hageanlegg ved lynnedslag og elektrisk fenomen. Med elektrisk fenomen menes korslutning, lysbue, overslag og overspenning.
Vann og annen væske
Du får dekket vannskader på bygning når for eksempel vann pluselig trenger inn i kjelleren fra terrenget.
Snø
Du får dekket skader på bygning som oppstår ved snøtyngde, snøpress, eller ras fra- eller på tak.
Tyveri, ran og hærverk
Du får dekket skade på bolig som følge av innbrudd, tyveri og hærverk, som for eksempel ved innbrudd hvor vinduer har blitt knust.
Naturskade
Du får dekket skade på bygning som følge av naturskader, som for eksempel storm, flom og skred.
Investeringer og nyanskaffelser
Investeringer og nyanskaffelser i forsikringstiden erstattes med inntil 10 % av samlet forsikringssum for bygninger, begrenset oppad til kr 1 000 000,-.
Riving, rydding og fjerning av verdiløse rester
Erstattes med inntil 20 % av forsikringssummen for bygning på forsikringsstedet, begrenset oppad til kr 3 000 000,-.
Påbud fra offentlig myndighet
Du får dekket merutgifter til skadeutbedring av bygningen du har forsikret. Dette er dekket med inntil kr 3 000 000,- når merutgiftene skyldes påbud gitt med hjemmel i lov eller offentlig forskrift.
Ekstrautgifter på grunn av prisstigning
Du får dekket påløpte merutgifter på grunn av prisstigning etter skadedato, erstattes i samme forhold som skaden for øvrig og er begrenset til 10 % av erstatning for hver forsikret gjenstand.
Bygningsglass
Du får dekket bruddskade på bygningsglass mindre enn 10 kvm.
Huseieransvar
Forsikringen omfatter sikredes rettslige erstatningsansvar for skade som er voldt under utøvelse som eier av og som byggherre for rehabilitering og ombygging av den forsikrede eiendom innenfor opprinnelig byggevolum. Hvis ikke annet er avtalt, er forsikringssummen er begrenset til kr 10 000 00,- ved hvert skadetilfelle.
Utvidet bygningsglass
Du får dekket bruddskade på bygningsglass utover 10 kvm med forsikringssummen som er avtalt.
Husleietap
Du får dekket husleietap på grunn av skade på bygning. Husleietap erstattes i inntil 24 måneder, begrenset oppad til avtalt forsikringssum.