Borettslag- og boligsameieforsikring

Vi tilbyr en komplett forsikringspakke for borettslag og boligsameier.

Borettslag- og boligsameieforsikring

Fordeler med borettslag- og boligsameieforsikring:

  • Inneholder alle dekninger dere har behov for i en borettslag- og boligsameieforsikring.
  • Et trygt valg for styret der også styreansvar er inkludert.
Forsikringen dekker Inkludert
Brann og eksplosjon
Dere får erstattet brannskade på bygning og hageanlegg.
Lynnedslag og elektrisk fenomen
Dere får dekket skade på bygning og hageanlegg ved lynnedslag og elektrisk fenomen. Med elektrisk fenomen menes korslutning, lysbue, overslag og overspenning.
Vann og annen væske
Dere får dekket vannskader på bygning når for eksempel vann pluselig trenger inn i kjelleren fra terrenget.
Snø
Dere får dekket skader som oppstår ved snøtyngde, snøpress, eller ras fra- eller på tak.
Tyveri, ran og hærverk
Dere får dekket skade på bolig som følge av innbrudd, tyveri og hærverk, som for eksempel ved innbrudd hvor vinduer har blitt knust.
Bruddskade på glass og sanitærporselen
Dere får dekket bruddskade på bygningsglass mindre enn 10 kvm.
Naturskade
Dere får dekket skade på bygning som følge av naturskader, som for eksempel storm, flom og skred.
Påkostninger og forandringer
Dere får dekket bygningsmessige påkostninger og forandringer som er foretatt i avtaleperioden. Dette erstattes med inntil 15 % av bygningens forsikringssum.
Riving, rydding og fjerning av verdiløse rester
Dere får dekket utgifter til riving, rydding og bortkjøring av verdiløse rester av skadede bygningsdeler og gjenstander.
Påbud fra offentlig myndighet
Dere får dekket merutgifter til skadeutbedring av bygningen du har forsikret. Dette er dekket med inntil kr 5 000 000,- når merutgiftene skyldes påbud gitt med hjemmel i lov eller offentlig forskrift.
Ekstrautgifter på grunn av prisstigning
Dere får dekket påløpte merutgifter på grunn av prisstigning etter skadedato.
Husleietap eller tap av felleskostnader
Dere får dekket tap av felleskostnader, leieinntekter og bruksmulighet inntil 36 måneder maks 20 % av fullverdi som følge av dekningsmessig skade.
Tap av felleskostnader
Dere får dekket økonomisk tap som du får ved mangelfull oppfyllelse av andelseiere/seksjonseieres plikt til å betale felleskostnader. Samlet erstatningsplikt er begrenset til 36 måneders tap av felleskostnader pr. misligholder, og maksimum 20 % av de totale årlige felleskostnadene for boligselskapet forrige regnskapsår.
Ansvar
Dere får dekket sikredes rettslige erstatningsansvar for skade som er voldt under utøvelse som eier av og som byggherre for rehabilitering og ombygging av den forsikrede eiendom.
Katastrofedekning hjem og innbo
Dere får dekket utgifter til opprydning, tømming, sanering og bortkjøring av skadet innbo etter brann og naturskade i uforsikret boenhet når beboer ikke er i stand til å forestå dette selv. Samlet forsikringssum er kr 30 000,- per boenhet og totalt kr 150 000,- per forsikringsår for alle uforsikrede boenheter i boligselskapet.
Underlagsforsikring
Dere får dekket økonomisk tap som skyldes underslag, tyveri, bedrageri, utroskap og dokumentfalsk gjort av de personer som omfattes av forsikringen. Hvis ikke annet er avtalt er forsikringssummen kr 200 000,-.
Styreansvar
Du får dekket krav om personlig betalingsansvar rettet mot deg for din opptreden i egenskap av styremedlem såfremt du er erstatningsansvarlig for krav som gjelder ren formueskade og kravet er hjemlet i lov eller forskrift. Samlet erstatningsansvar er begrenset til kr 2 000 000,-.
Rettshjelp
Dersom dere er part i en tvist vil du få dekket nødvendige utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner. Med mindre annet er avtalt er samlet erstatningsplikt for hver tvist begrenset til 5G.
Motorvogn
Omfatter ansvar, og fører- og passasjerulykke for uregisterte kjøretøy eid av borettslaget eller boligsameie.
Kollektiv ulykke
Omfatter ulykkesdekning for dugnadsarbeid på eiendom og barn på lekeplass, eid av borettslaget eller boligsameie.
Lovbestemt yrkesskade
Omfatter yrkesskader og yrkessykdommer som konstateres i forsikringstiden i henhold til Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 nr. 65 med forskrifter.
Skadedyr
I samarbeid med Norsk Hussopp Forsikring tilbyr vi skadedyrforsikring. Denne forsikringen dekker bekjempelse av skadeinsekter, rotter og mus. I tillegg dekkes skader på bygninger som skyldes treødeleggende skadeinsekter. Erstatningsbeløpet er på inntil kr 2 000 000,- for hvert skadetilfelle.

Inkludert

Brann og eksplosjon
Dere får erstattet brannskade på bygning og hageanlegg.
Lynnedslag og elektrisk fenomen
Dere får dekket skade på bygning og hageanlegg ved lynnedslag og elektrisk fenomen. Med elektrisk fenomen menes korslutning, lysbue, overslag og overspenning.
Vann og annen væske
Dere får dekket vannskader på bygning når for eksempel vann pluselig trenger inn i kjelleren fra terrenget.
Snø
Dere får dekket skader som oppstår ved snøtyngde, snøpress, eller ras fra- eller på tak.
Tyveri, ran og hærverk
Dere får dekket skade på bolig som følge av innbrudd, tyveri og hærverk, som for eksempel ved innbrudd hvor vinduer har blitt knust.
Bruddskade på glass og sanitærporselen
Dere får dekket bruddskade på bygningsglass mindre enn 10 kvm.
Naturskade
Dere får dekket skade på bygning som følge av naturskader, som for eksempel storm, flom og skred.
Påkostninger og forandringer
Dere får dekket bygningsmessige påkostninger og forandringer som er foretatt i avtaleperioden. Dette erstattes med inntil 15 % av bygningens forsikringssum.
Riving, rydding og fjerning av verdiløse rester
Dere får dekket utgifter til riving, rydding og bortkjøring av verdiløse rester av skadede bygningsdeler og gjenstander.
Påbud fra offentlig myndighet
Dere får dekket merutgifter til skadeutbedring av bygningen du har forsikret. Dette er dekket med inntil kr 5 000 000,- når merutgiftene skyldes påbud gitt med hjemmel i lov eller offentlig forskrift.
Ekstrautgifter på grunn av prisstigning
Dere får dekket påløpte merutgifter på grunn av prisstigning etter skadedato.
Husleietap eller tap av felleskostnader
Dere får dekket tap av felleskostnader, leieinntekter og bruksmulighet inntil 36 måneder maks 20 % av fullverdi som følge av dekningsmessig skade.
Tap av felleskostnader
Dere får dekket økonomisk tap som du får ved mangelfull oppfyllelse av andelseiere/seksjonseieres plikt til å betale felleskostnader. Samlet erstatningsplikt er begrenset til 36 måneders tap av felleskostnader pr. misligholder, og maksimum 20 % av de totale årlige felleskostnadene for boligselskapet forrige regnskapsår.
Ansvar
Dere får dekket sikredes rettslige erstatningsansvar for skade som er voldt under utøvelse som eier av og som byggherre for rehabilitering og ombygging av den forsikrede eiendom.
Katastrofedekning hjem og innbo
Dere får dekket utgifter til opprydning, tømming, sanering og bortkjøring av skadet innbo etter brann og naturskade i uforsikret boenhet når beboer ikke er i stand til å forestå dette selv. Samlet forsikringssum er kr 30 000,- per boenhet og totalt kr 150 000,- per forsikringsår for alle uforsikrede boenheter i boligselskapet.
Underlagsforsikring
Dere får dekket økonomisk tap som skyldes underslag, tyveri, bedrageri, utroskap og dokumentfalsk gjort av de personer som omfattes av forsikringen. Hvis ikke annet er avtalt er forsikringssummen kr 200 000,-.
Styreansvar
Du får dekket krav om personlig betalingsansvar rettet mot deg for din opptreden i egenskap av styremedlem såfremt du er erstatningsansvarlig for krav som gjelder ren formueskade og kravet er hjemlet i lov eller forskrift. Samlet erstatningsansvar er begrenset til kr 2 000 000,-.
Rettshjelp
Dersom dere er part i en tvist vil du få dekket nødvendige utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner. Med mindre annet er avtalt er samlet erstatningsplikt for hver tvist begrenset til 5G.
Motorvogn
Omfatter ansvar, og fører- og passasjerulykke for uregisterte kjøretøy eid av borettslaget eller boligsameie.
Kollektiv ulykke
Omfatter ulykkesdekning for dugnadsarbeid på eiendom og barn på lekeplass, eid av borettslaget eller boligsameie.
Lovbestemt yrkesskade
Omfatter yrkesskader og yrkessykdommer som konstateres i forsikringstiden i henhold til Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 nr. 65 med forskrifter.
Skadedyr
I samarbeid med Norsk Hussopp Forsikring tilbyr vi skadedyrforsikring. Denne forsikringen dekker bekjempelse av skadeinsekter, rotter og mus. I tillegg dekkes skader på bygninger som skyldes treødeleggende skadeinsekter. Erstatningsbeløpet er på inntil kr 2 000 000,- for hvert skadetilfelle.