Barneforsikring

Barneforsikringen dekker blant annet:

  • Varig medisinsk invaliditet ved sykdom og ulykke
  • Erstatning ved varig arbeidsuførhet
  • Engangsutbetaling ved kritisk sykdom

Barneforsikring

Når et barn blir rammet av en ulykke eller alvorlig sykdom blir hele familien rammet.

Man kan ikke forsikre seg mot at noe skal skje, men man kan forsikre seg mot de økonomiske utfordringene en hendelse kan føre med seg.

Dokumenter

Forsikringen dekker Medisinsk invaliditet Dødsfall Inkludert Standard Super
Varig medisinsk invaliditet ved sykdom og ulykke
Dersom barnet blir rammet av sykdom eller ulykke som fører til nedsatt funksjonsevne utbetales erstatning. Forsikringssummen er kr 1 500 000,- og størrelsen på erstatningen avhenger av invaliditetsgraden.
Erstatning ved arbeidsuførhet (uførekapital)
Forsikringen utbetaler erstatning basert på uføregraden, dersom barnet blir rammet av sykdom eller ulykke som medfører en varig arbeidsuførhet på minst 50 %. Retten til erstatning opphører når forsikrede fyller 35 år. Forsikringssum ved 100 % uførhet er kr 500 000.
Behandlingsutgifter ved ulykke
Forsikringen dekker utgifter med inntil kr 60 000,- til behandling etter ulykkesskade hos lege og tannlege, kiropraktor eller fysioterapeut samt reiseutgifter til og fra hjemstedet. Dekningen har en egenandel på kr 1000.
Erstatning ved dødsfall
Dersom barnet dør i forsikringstiden utbetales erstatning på kr 60 000,-.
Dagpenger ved sykehusopphold
Om barnet blir innlagt på sykehus som følge av sykdom eller ulykke i mer enn 14 dager, utbetales det dagpenger på kr 300 pr døgn . Erstatningen gjelder fra første dag, i inntil 365 dager og utbetales etter 14 dager.
Merutgifter ved langvarig pleie
Dersom forsikrede innvilges hjelpestønad fra folketrygden kan denne dekningen gi rett på erstatning til nødvendig pleie og tilsyn. Størrelsen på erstatningen er avhengig av hvilken sats for hjelpestønad som er innvilget fra folketrygden. Erstatningen gis for inntil 5 år.
Ombyggingsstønad
Forsikringen dekker dokumentert behov for ombygging av bolig på grunn av sykdom eller skade med inntil kr 200 000,-. Forsikringen erstatter ikke utgifter som erstattes av andre, som for eksempel NAV.
Kritisk sykdom
Forsikringen omfatter en økonomisk førstehjelp som skal bidra til å dekke utgifter og merkostnader til praktisk tilrettelegging av endringer i hverdagssituasjonen for forsikrede og familien dersom barnet blir rammet av en kritisk sykdom. Engangsutbetalingen er på kr 300 000 og utbetales når selskapet har mottatt dokumentasjon på diagnosen. Økonomisk førstehjelp gjelder ved følgende sykdommer og skader: kreft, inkl leukemi og maligne lymfomer, diabetes type 1, multippel sklerose, leddgikt, cystisk fibrose, alvorlig hjerneskade og alvorlig brannskade.

Inkludert

Varig medisinsk invaliditet ved sykdom og ulykke
Dersom barnet blir rammet av sykdom eller ulykke som fører til nedsatt funksjonsevne utbetales erstatning. Forsikringssummen er kr 1 500 000,- og størrelsen på erstatningen avhenger av invaliditetsgraden.
Erstatning ved arbeidsuførhet (uførekapital)
Forsikringen utbetaler erstatning basert på uføregraden, dersom barnet blir rammet av sykdom eller ulykke som medfører en varig arbeidsuførhet på minst 50 %. Retten til erstatning opphører når forsikrede fyller 35 år. Forsikringssum ved 100 % uførhet er kr 500 000.
Behandlingsutgifter ved ulykke
Forsikringen dekker utgifter med inntil kr 60 000,- til behandling etter ulykkesskade hos lege og tannlege, kiropraktor eller fysioterapeut samt reiseutgifter til og fra hjemstedet. Dekningen har en egenandel på kr 1000.
Erstatning ved dødsfall
Dersom barnet dør i forsikringstiden utbetales erstatning på kr 60 000,-.
Dagpenger ved sykehusopphold
Om barnet blir innlagt på sykehus som følge av sykdom eller ulykke i mer enn 14 dager, utbetales det dagpenger på kr 300 pr døgn . Erstatningen gjelder fra første dag, i inntil 365 dager og utbetales etter 14 dager.
Merutgifter ved langvarig pleie
Dersom forsikrede innvilges hjelpestønad fra folketrygden kan denne dekningen gi rett på erstatning til nødvendig pleie og tilsyn. Størrelsen på erstatningen er avhengig av hvilken sats for hjelpestønad som er innvilget fra folketrygden. Erstatningen gis for inntil 5 år.
Ombyggingsstønad
Forsikringen dekker dokumentert behov for ombygging av bolig på grunn av sykdom eller skade med inntil kr 200 000,-. Forsikringen erstatter ikke utgifter som erstattes av andre, som for eksempel NAV.
Kritisk sykdom
Forsikringen omfatter en økonomisk førstehjelp som skal bidra til å dekke utgifter og merkostnader til praktisk tilrettelegging av endringer i hverdagssituasjonen for forsikrede og familien dersom barnet blir rammet av en kritisk sykdom. Engangsutbetalingen er på kr 300 000 og utbetales når selskapet har mottatt dokumentasjon på diagnosen. Økonomisk førstehjelp gjelder ved følgende sykdommer og skader: kreft, inkl leukemi og maligne lymfomer, diabetes type 1, multippel sklerose, leddgikt, cystisk fibrose, alvorlig hjerneskade og alvorlig brannskade.