Behandling av personopplysninger

Vi i Nemi er opptatt av ditt personvern og jobber kontinuerlig med å sikre at dine personopplysninger er trygge hos oss. 

Nemi er heleid av det norske forsikringsselskapet Insr Insurance Group ASA. Forsikringsselskapet  behandler alle personopplysninger i overensstemmelse med Personopplysningsloven og bestemmelser om taushetsplikt.

I vår personvernerklæring kan du lese mer om hvilket behandlingsgrunnlag vi har for å innhente personopplysninger og hvordan vi bruker dem. 

Hva er en personopplysning?

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, for eksempel navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Slike opplysninger er nødvendige for å kunne behandle din forsikringsavtale og betjene deg som kunde. 

Slik behandles personopplysninger hos Nemi 

Nemi registrerer og lagrer nødvendige personopplysninger i våre interne kunderegistre. Formålet er å identifisere deg som kunde og oppfylle forsikringsavtalen du har med oss.

Opplysninger som registreres og lagres kan kategoriseres slik:

  • Administrative opplysninger som navn, adresse, telefon/e-post og fødsels- og personnummer
  • Opplysninger om forsikret risiko og dekningsomfang
  • Skadeopplysninger som er nødvendige for å avgjøre krav om utbetaling under en forsikring
  • Opplysninger om tredjeperson som følge av dens tilknytning til en forsikring, for eksempel begunstiget
  • Vi tar også vare på vår løpende kommunikasjon med deg. Dette gjør vi for å gi deg bedre service og for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til forsikringsavtalen. 

Behandlingsansvarlig 

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og er ansvarlig for at personopplysningene behandles på en lovlig, rettferdig og sikker måte. 

Den juridiske enheten som er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine er Insr Insurance Group ASA, Postboks 126 Bryn, 0611 Oslo, organisasjonsnummer 994 288 962.

Insr Insurance Group ASA tilbyr forsikring under varemerket Nemi. 

Utlevering av personopplysninger 

Personopplysningene kan for de nevnte formål også utleveres til selskap/organisasjoner Nemi samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området. Dersom forsikringsselskapet har opplysningsplikt overfor offentlig myndighet, vil opplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.

Opplysningene vil også kunne bli benyttet til å gi kunden informasjon om selskapets/samarbeidsorganisasjonens tjenester forøvrig.

Opplysninger om kundene utover dette deles ikke med våre samarbeidspartnere uten kundens samtykke.

Personopplysningene kan bli utlevert til Register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF) og Sentralt skaderegister (FOSS). Dette er fellesregistre for forsikringsbransjen hvor formålet er å forhindre/begrense forsikringssvindel og å sikre en ensartet risikobedømmelse.

Hvem har tilgang til personopplysningene? 

Ansatte i Selskapet som jobber med salg av forsikring, produksjon av forsikring og håndtering av forsikringsavtalen, samt agenter som har en aganturavtale med Insr. Kun medarbeidere som har et relevant og nødvendig formål gis anledning til å behandle personopplysningene. Opplysningene vil ikke behandles i større omfang enn det som til enhver tid anses påkrevd. 

Hvor lenge lagres opplysningene? 

Personopplysninger skal i henhold til Personopplysningsloven slettes når oppbevaring ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dette innebærer at så lenge du er kunde hos oss vil personopplysningene som finnes om deg lagres. Unødvendige opplysninger, også omtalt overskuddsinformasjon, vil løpende bli slettet. Sier du opp avtalen vil vi på grunn av muligheten for fremtidige erstatningskrav som kan tilbakeføres til forsikringsforholdet lagre opplysninger frem til foreldelsesfristen for de aktuelle forsikringer er utløpt.

Rett til innsyn 

I henhold til personopplysningslovens § 18 har enhver krav på innsyn i de opplysninger som er registrert på en selv. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til Nemi, enten pr e-post eller pr brev. Henvendelsen må inneholde polisenummer eller andre opplysninger som gjør at vi kan identifisere deg.

Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27.

Den aktuelle informasjon kan du få tilsendt ved å rette en skriftlig forespørsel til:

Nemi
Postboks 126 Bryn
0611 Oslo
Att: Personvern

Taushetsplikt i Nemi 

Alle ansatte i forsikringsselskapet er underlagt taushetsplikt. Med ansatte menes også vikarer og innleide konsulenter. Taushetsplikten gjelder ikke bare ut av selskapet, men også internt mellom kollegaer.

Mer informasjon:
Lov om behandling av personopplysninger (Personopplysningsloven) av 14. april 2000 nr. 31.

Opplysninger om din helse 

Når det gjelder helseopplysninger er det kun en utvalgt gruppe personer som jobber direkte med dette som har tilgang til denne type informasjon. Sensitive personopplysninger lagres og behandles i egne systemer med streng tilgangsbegrensning. Innhenting av helseopplysninger baserer seg alltid på samtykke fra den opplysningene gjelder. 

Flere opplysninger vedrørende personvern finnes på Datatilsynet sine sider. 

Klage 

Du kan kontakte oss dersom du har spørsmål til hvordan vi behandler dine personopplysninger eller ønsker å klage. Du kan også klage til Datatilsynet